Loading color scheme

ศธ. จับมือ ไมเนอร์กรุ๊ป ต่อยอดโอกาสทางการศึกษาด้านธุรกิจบริการและการโรงแรมแก่เด็กอาชีวะ

 ไมเนอร์กรุ๊ป 7 5 2567

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นายคริส เมแลน (Mr. Chris Meylan) ประธานฝ่ายปฏิบัติการของสถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (AIHM) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำสถาบันฯ พร้อมแนะนำหลักสูตรด้านการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ไมเนอร์กรุ๊ป2 7 5 2567

          การหารือครั้งนี้ ผู้แทนจากไมเนอร์กรุ๊ปได้นำเสนอว่า ทางสถาบันได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และกำลังจะมีนักศึกษาที่จบการศึกษารุ่นแรกในปีนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาจาก 30 ประเทศ โดยเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนแล้วทั้งหมด 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management)

- หลักสูตรทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการศึกษาเชิงวิชาการ (English for Business and Academic Studies)

- หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Education)

ไมเนอร์กรุ๊ป3 7 5 2567

          ในการนี้ สถาบันฯ มีความประสงค์จะขยายฐานการศึกษาไปในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง
(ปวส.) ด้านการจัดการโรงแรมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะผู้กำกับกิจการการอาชีวศึกษาเอกชน

ไมเนอร์กรุ๊ป4 7 5 2567

          โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า มีความยินดีที่องค์กรเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งของการสร้างอาชีพ ในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการบริการและการโรงแรมซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย จึงแนะนำให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาได้ร่วมปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับไมเนอร์กรุ๊ป เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตและการรับรองคุณวุฒิตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

สรุป / เรียบเรียง: ภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า
ปานเทพ ลาภเกษร
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 พฤษภาคม 2567