Loading color scheme

รมว. ศึกษาอาเซียนผนึกกำลังยกระดับการดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาและการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเท่าเทียมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Ensuring Equal Access to Quality Early Childhood Development and Care) หัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากจุดเริ่มต้น: การศึกษาปฐมวัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ผู้บริหารระดับสูง และระดับนโยบายจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์-เลสเต รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ อาทิ สำนักงานยูเนสโก จาการ์ตา ยูนิเซฟ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวS 10723332 0

          ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะยกระดับการดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีต่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองในหลักการต่อแถลงการณ์เวียงจันทน์ว่าด้วยความเสมอภาค การเข้าถึง และสิ่งแวดล้อม: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับกับสภาพภูมิอากาศของเด็กปฐมวัยในอาเซียน (Vientiane Statement on Equity, Access and Environment: Advancing Climate Resilience in Early Childhood Settings in ASEAN) ซึ่งสนับสนุนและให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาครูและผู้บริหารด้านการศึกษา บทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลงทุนและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 2030 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยและประชาชนไทยที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ การเข้าถึงการศึกษาอย่างความครอบคลุมและเท่าเทียม การเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

S 10723338 0 387369 0 S 10723341 0

 

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด จึงได้มีการบูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการศึกษาไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ ตามนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ดังนี้ 3 เร่ง คือ เร่งความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ชุมชน และสังคม เร่งสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า และเร่งเสริมศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ กลไกระดับพื้นที่ใกล้ตัวเด็ก 3 ลด คือ ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยก่อนวัย 2 ขวบ ลดความเครียด คืนความสุขแก่เด็กปฐมวัย และลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และ 3 เพิ่ม คือ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลาย อาทิดนตรี กีฬา การออกกำลังกาย เพิ่มการเล่าและอ่านนิทานสม่ำเสมอ และเพิ่มความรัก ความใส่ใจ และส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดยส่งเสริมการดำเนินงาน ภายใต้แคมเปญหลัก “เพิ่มเวลาคุณภาพ เล่นเป็น กอดเป็น เล่าเป็น” และ แคมเปญรอง “งดจอก่อนสองขวบ ร่วมสร้างวินัย ไม่ใช้ความรุนแรง” เพื่อให้เด็กทุกคน เรียนดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

S 10723341 0

387371 0

S 10723340 0

          การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือและบรรลุผลผลิตของแผนงานอาเซียนด้านการศึกษา เรื่องการเข้าถึง การดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ความท้าทาย และยกระดับความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาด้านเด็กปฐมวัยภายในภูมิภาค โดยที่ประชุมได้มีการรับรองโดยหลักการต่อแถลงการณ์เวียงจันทน์ว่าด้วยความเสมอภาค การเข้าถึง และสิ่งแวดล้อม: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับกับสภาพภูมิอากาศของเด็กปฐมวัยในอาเซียน (Vientiane Statement on Equity, Access and Environment: Advancing Climate Resilience in Early Childhood Settings in ASEAN) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้ถือโอกาสนี้ เชิญประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์เลสเต เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2567 ด้วย 

S 10731528

สรุป / เรียบเรียง: รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤษภาคม 2567