Loading color scheme

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือความร่วมด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สิงคโปร์ 16 5 2567

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (H.E. Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สิงคโปร์1 16 5 2567

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาพบในโอกาสนี้ โดยได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” (Happy Learning) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ลดภาระนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และได้แสดงความยินดีในวาระครบรอบ 59 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมามีความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันเป็นจำนวนมากด้านการศึกษา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งลงนามร่วมกัน เมื่อปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สิงคโปร์2 16 5 2567

          เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ อีกทั้งได้กล่าวถึงความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program - CSEP) ซึ่งจะมีการประชุม ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยมีกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ จึงหวังว่าจะได้มีการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันมากขึ้น

          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาสิงคโปร์เข้ามาฝึกงานในประเทศไทย และพบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (VISA) ในการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากร จึงเห็นว่าหากมีการหารือเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สิงคโปร์3 16 5 2567

          เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ ได้กล่าวถึง วาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ และครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ และการเฉลิมฉลองที่ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าด้วย

สิงคโปร์4 16 5 2567

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ พร้อมทั้งเรียนเชิญเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ฯ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดยมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือทางการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล : เอกปัญญา ปิยสถิตย์
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 พฤษภาคม 2567