Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการจับมือ Google for Education สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลในโรงเรียนไทย ตามนโยบาย Anywhere Anytime

google 19 6 2567

          วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้การต้อนรับ Mr. Kevin Kells, Global Managing Director Google for Education และคณะ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

google1 19 6 2567

          สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ Google Thailand ในการวิจัยนำร่องเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องเรียน ตามแนวทาง Google Working Space ซึ่งเป็นแนวดำริของ รมว.ศธ. ตามนโยบาย Anywhere Anytime ทั้งนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดชั้นเรียนให้สามารถนำบริการด้านการศึกษา ของ Google for Education มาปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งในระหว่างการหารือในวันนี้ Mr. Kevin Kells ได้เน้นย้ำ ถึงวัตถุประสงค์ของ Google ในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลในภูมิภาค โดยวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ตอบรับไมตรีจิตนี้ด้วยการเน้นย้ำความสำคัญของการใช้ Google Workspace เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งความคุ้นชินในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ Google ในแง่ของการผลักดัน การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนไทยในอนาคต

google2 19 6 2567

          ท้ายที่สุด รมว.ศธ. ได้ยกตัวอย่างความร่วมมือที่ Google สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น อาทิ การบรรจุหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับผิดชอบ ไว้ในฐานข้อมูลของ Google Gemini ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถเข้าไปศึกษาได้ในอนาคต

google3 19 6 2567

สรุป / เรียบเรียง : ภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า
ปานเทพ ลาภเกษร
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 มิถุนายน 2567